ОБЩИ УСЛОВИЯ на www.bullcoin.bg

Общи положения

Чл. 1.1. С използването на която и да било част от платформата, предлагана от www.bullcoin.bg, Вие декларирате, че сте запознат, приемате изцяло и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. 

Чл. 1.2. С използването на която и да е част от платформата, предлагана от www.bullcoin.bg, се счита че е налице договор между Вас и "Хайп Бизнес Груп" ЕООД, компания регистрирана в Р. България като еднолично дружество с ограничена отговорност с капитал от 5000.00 лв, чието седалище се намира в София, ж.к. Иван Вазов, Емил Берсински, бл. 75, вх. Б, ЕИК 202637161 (наричана накратко Bullcoin). С регистрацията си в www.bullcoin.bg или чрез директна поръчка , Вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с настоящите общи и нашите условия за поверителност. Тази версия на Общите условия на сайта обхваща цялото правоотношение между Вас и Bullcoin, като замества всички предишни договори, съгласия и споразумения от всякакъв вид, включително предишни версии на Общите условия.

Чл. 1.3. Bullcoin е платформа, специализирана в покупката и продажбата на крипто-активни, включително Bitcoin ("BTC") и Ether ("ETH"). Bullcoin обменя крипто-активи на специализирани платформи и ги разпространява към своята клиентска база от потребители и корпорации. Чрез Bullcoin, клиентите могат да открият, научат и инвестират в различни крипто-активи и да осигурят инвестициите си. Услугите са достъпни онлайн на сайта www.bullcoin.bg.

Чл. 2.1. Услугата, предлагана от www.bullcoin.bg, е собственост на регистрираното в България дружество „Хайп Бизнес Груп” ЕООД с ЕИК: 202637161.

Чл. 2.2. В настоящите Общи Условия, термините "Bullcoin", "ние", "нас", "нашето" се отнасят за компания "Хайп Бизнес Груп" ЕООД. В зависимост от контекста, "Bullcoin" може също така да реферира към услуги, продукти, сайт и съдържание, предотсъпено от "Bullcoin".

Чл. 2.3. Услугата предоставена от Bullcoin, позволява на ползвателите на сайта www.bullcoin.bg да купуват и продават дигитална валута ("услуги"). Bullcoin също така предоставя обменни услуги, през които ползвателите могат да правят финансови операции в левове. 

Чл. 2.4. В зависимост от националността и страната, чийто гражданин сте, може да нямате достъп до някои от функционалностите на сайта. Ваша отговорност е да спазвате законите на страната, чийто гражданин сте и/или мястото, от което ползвате услугата. При съгласие с настоящитя Общи условия и за срока на ползване, Bullcoin Ви предоставя лично, неизключително, непрехвърляемо право, което не подлежи на лицензиране и ограничено право да имате достъп и използвате сайта и услугите.

Чл. 2.5. Услугите, предлагани от Bullcoin, могат да се използват само от лица, навършили пълнолетие съгласно националното законодателство на държавата, чийто граждани са.

Чл. 3. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. При промяна на Общите условия, нашите клиенти ще бъдат уведомени с публикация на началната страница на www.bullcoin.bg
Търговия с крипто валуди

Чл. 4.1. Обменният курс, определен на сайта на Bullcoin, е цената във "Фиатна валута" (левова равностойност), на която можете да купите или продадете съответната "Дигитална валута". Вследствие на волатилността на крипто валутите, цената по време на поръчка или на продажба може да се различава от цената в момента на извършване на самата продажба. С даването си на съгласие на тези Общи Условия, Вие изрично потвърждавате и приемате, че обменният курс при покупната цена може да не е същия както обменния курс на продажната цена в даден момент, и че Bullcoin може да наложи "спред" на горепосочените обменни курсове.

Чл. 4.2. Bullcoin винаги ще се стреми и старае да поддържа Обменни услуги, но не гарантира наличието на услугата Обмен. Актът на покупка на поддържана "Дигитална валута" от Bullcoin по никакъв начин не Ви гарантира възможността да продавате Вашата "Дигитална валута" на Bullcoin и обратното.

Чл. 4.3. След успешна регистрация на акаут или поръчка като гост, Вие ще можете да купите или продадете поддържаната от нас "Дигитална валута" посредством "Фиатна валута" или обратното.

Чл. 4.4. Всяка транзакция на обменна услуга е обвързана с такса, която е наложена от платежните оператори и се дължи от клиента. Bullcoin не начислява комисионна върху дължимите такси към платежни оператори. Подробни детайли и разбивка на таксите ще може да видите при потвърждаване на Вашата поръчка.

Чл. 4.5. Bullcoin винаги ще се стреми да обработва всяка транзакция възможно най-бързо. С приемането на настоящите Общи условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че може да има забавяне в тази Услуга и декларирате своето съгласие Bullcoin да запази правото си да анулира всяка транзакци по свое усмотрение.

Чл. 4.6. Bullcoin си запазва правото да откаже да изпълнява поръчки, ако сумата на транзакцията е по-малка или повече от сумата на лимитите на сайта.

Чл. 4.7. Bullcoin си запазва правото да променя Обменните курсове по всяко време. Обменния курс се преизчислява към момента на потвърждение на поръчката.

Покупка на "Дигитална валута"

Чл. 5.1. При закупуването на "Дигитална валута", потребителят прави заявка в платформата на Bullcoin и посочва свой валиден крипто адрес, на който желае да получи съответното количество крипто валута, и избира предпочитан начин на плащане. 

Чл. 5.2. Bullcoin предлага следните методи на плащане:

А. На каса на банков клон на Райфайзенбанк – клиентът прави вноска на каса, като в поле „основание” посочва номера на поръчката му генериран през платформата на Bullcoin при извършване на поръчката.

Б. Банков превод по сметката на Bullcoin – клиентът прави превод с посочено основание за плащане към съответната банкова сметка.

В. Плащане през банкомат с bPay (услуга на EasyPay) – клиентът извършва плащане с банкова карта на банкомат с предварително генериран през платформата код.

Г. На всяка каса на EasyPay – клиентът предоставя генерирания му от платформата код.

Д. CASHTERMINAL – клиентът прави кешово плащане през устройството, като използва за целта предварително генериран през платформата уникален код. Устройството не връща ресто, за целта при надвнасяне на сумата, Bullcoin преизчислява надвнесената сума и рекалкулира поръчката в полза на клиента.

Продажба на "Дигитална валута"

Чл. 6.1. При продажба на "Дигитална валута", потребителят прави заявка в платформата на Bullcoin, като посочва желаната сума, която иска да продаде, както и желания метод, по който да му бъдат изплатени средствата, след което изпраща криптовалутата към адреса на дигиталния портфейл на Bullcoin. 

Чл. 6.2. Bullcoin предлага следните методи за разплащане:

А. Получаване на сумата чрез банков трансфер, като клиента посочва IBAN на сметката си, както и име.

Б. Получаване на сумата по КИН сметка на клиента при ePay.

В. Получаване сумата в кеш на всяка каса на EasyPay.

Отмяна и анулиране

Чл. 7.1. Потребителят няма право да анулира, променя или връща вече направена транзакция. Bullcoin си запазва правото да откаже да обработва, отменя или върне всяка покупка на "Дигитална валута", ако по наше усмотрение преценим, че сделката включва или би могла да бъде включена в престъпна дейност, нарушава нашите забрабранени дейности или е в нарушение със законите на Р. България.

Чл. 7.2. В случаи на анулирана или отказана транзакция, Bullcoin няма задължението при повторна обработка на транзакцията да спазва същите условия като отхвърлената.

Оператори на платежни услуги

Чл. 8. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично потвърждавате и приемате, че Bullcoin може да използва трети страни, като оператори на платежни услуги на "Фиатни валути" между Вас и Bullcoin, включително депозити и тегления.

Чл. 9. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД не носи отговорност при извършена транзакция към подаден грешен или неверен публичен адрес. Преводите на криптовалута са „еднопосочни”, което ги прави технически необратими, т.е. на практика е невъзможно да бъдат анулирани.

Чл. 10.1. Минималното количество криптовалутни единици, което може да бъде обменено с услугата www.bullcoin.bg, е еквивалента на 200 лева във фиатна валута. 

Чл.10.2. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД обработва лични данни в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и при спазване на публикуваната на сайта Политика на поверителност. 

Чл. 10.3. За обмен на криптовалутни единици, чиято единична стойност надхвърля 30,000 лв. /тридесет хиляди лева/, „Хайп Бизнес Груп” ЕООД изисква верификация за самоличността на заявителя и за естеството на извършваните обменни операции в качеството си на задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Чл. 11. При изпълнение на заявените обменни операции, „Хайп Бизнес Груп” ЕООД използва подаваните от заявителите данни във вида, в който са предоставени, и не носи отговорност, ако данните се окажат неточни, заблуждаващи или неистинни.

Ограничения при ползване на услугата

Чл. 12. Услугата www.bullcoin.bg не може да се използва за нарушаване или заобикаляне на данъчното и финансовото законодателство, нито за действия, свързани с „пране на пари” или финансиране на терористични организации.

Чл. 13. Клиентът носи пълната отговорност при използване на информация с невярно съдържание, програмен код или оборудване с предназначение да прекъсне, затрудни, наруши или ограничи нормалното функциониране на компютърното оборудване, софтуерното осигуряване, връзката със Световната глобална мрежа, или да осъществи неоторизиран достъп до базата с данни или до техническото осигуряване, или на други ресурси, свързани с услугата www.bullcoin.bg. В случай на констатирано нарушение от наш клиент, „Хайп Бизнес Груп” ЕООД си запазва правото да предостави цялата налична информация за клиента на компетентните органи. Ако е на лице съмнение за неразрешена употреба на услугата на www.bullcoin.bg, „Хайп Бизнес Груп” ЕООД си запазва правото да анулира всички заявки на определен клиент или група от клиенти, идентифицирани като съмнителни и да сторнира получените или направени плащания от тях.

Освобождаване от отговорност

Чл. 14. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД не отговаря за каквито и да било технически проблеми или вреди настъпили заради софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, неадекватно поведение на клиент или трети страни, извършили незаконни действия, или заради непредвидими или извънредни обстоятелства. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД също така не отговаря за действия, извършени от профила на клиент, който е предоставил доброволно своята парола за достъп на трети лица или не е положил дължимата грижа за обезпечаване сигурността на своето софтуерно осигуряване, компютърно оборудване, връзката със Световната глобална мрежа, за използването на пароли с висока сложност, за опазването им в тайна и за тяхното редовно обновяване.

Чл. 15. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД не отговаря и за надеждността и условията на работа на третите страни-посредници, чиито услуги клиентите използват при осъществяването на транзакции, упоменати в чл. 6 и 7 от настоящите Общи Условия. Клиентите следва да се осведомяват за Общи Условия на работа на нашите посредници от самите трети страни (посредници).

Запазени права

Чл. 16. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД си запазва правото да качва рекламни материали в уеб страницата www.bullcoin.bg по начин, по който намери за добре, и не носи отговорност за съдържанието им, доколкото същото е собственост на рекламодателите и не съставлява очевидно нарушение на закона.

Чл. 17. „Хайп Бизнес Груп” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя съдържанието, дизайна, технологиите и функционалността на страницата на услугата www.bullcoin.bg и не носи отговорност за вреди от променена или преустановена поддръжка на функционалността.

Заключителни разпоредби

Чл. 18. В случай на спор, който страните не могат да разрешат с преговори помежду си, приемат същият да се уреди от законодателството в Република България.

Последна редакция на Общите условия е публикувана на 19.02.2019 г.